Zobrazit navigaci

Školní družina

 při Základní škole Světlá nad Sázavou, Komenského

Školní družina je zařízení, které využívají žáci 1. - 5. ročníků ZŠ. Je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání a řídí se vyhláškou MŠMT č. 74/2006 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Práce ve školní družině je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času

Provozní řád školní družiny
 • Školní družinu navštěvují žáci 1. - 5. ročníků základní školy. Kapacita školní družiny je 50 žáků. Pokud bude vyšší zájem, dáváme přednost nižším ročníkům, žákům, kteří mají zaměstnané rodiče a dojíždějícím.   
 • Provoz ve školní družině je zajištěn ráno od 6,00 do 8,00 hod. a odpoledne od 11,40 do 16,30 hod.
 • Žáci se přijímají na základě řádně vyplněných přihlášek.
 • Na přihlášce musí být vyplněn způsob a čas odchodů. 
 • Pokud žák bude odcházet jinak, než je stanoveno v přihlášce, musí mít písemný souhlas rodičů (musí být označeno aktuální     datum a podpis).
 • Žáci nebudou uvolňováni ze školní družiny na základě telefonické domluvy ani prostřednictvím druhé osoby. 
 • Na přihlášce musí být uveden zdravotní stav dítěte.
 • Měsíční poplatek činí 100,- Kč. Poplatky vybírají vychovatelky dvakrát ročně (září, únor). 
 • Ve školní družině se dodržuje pitný režim. 
 • Třídu žáci opouští pouze se souhlasem vychovatelky. Za žáka, který samovolně opustil prostory školní družiny nebo se nedostavil do družiny, vychovatelka nezodpovídá. 
 • Televizi, rádio, magnetofon, DVD a pod. obsluhují pouze vychovatelky. 
 • Vychovatelky nezodpovídají za ztrátu nebo rozbití cenných věcí, které si děti donesou do družiny (mobil, tablet, drahé hračky a podobně). 
 • Žáci se řídí vnitřním řádem školy. Pokud žák porušuje pravidla, narušuje provoz družiny a svým chováním ohrožuje bezpečnost a zdraví ostatních dětí, může být ze školní družiny vyloučen. 
 • Když si rodiče nevyzvednou žáka do konce provozní doby, vychovatelka se nejprve telefonicky spojí s rodiči. Při neúspěchu se obrátí na Policii ČR. Pokud by se toto opakovalo, ředitelství školy to nahlásí odboru sociální péče.

Činnosti ve školní družině

Veškerá činnost ve školní družině je zaměřena na účelné využití volného času dětí v době mimo vyučování. Vše probíhá formou zájmových útvarů. 

Vychovatelky využívají prostory školní družiny, tělocvičnu, jednotlivé třídy, dvorek u školy, park, hřiště a pod.

Školní družina se účastní různých akcí ve škole i ve městě.