Zobrazit navigaci

Školní družina

 při Základní škole Světlá nad Sázavou, Komenského

Školní družina je zařízení, které využívají žáci 1. - 5. ročníků ZŠ. Je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání a řídí se vyhláškou MŠMT č. 74/2006 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Práce ve školní družině je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času

Provozní řád školní družiny

 • Školní družinu navštěvují žáci 1. - 5. ročníků základní školy. Kapacita školní družiny je 50 žáků. Pokud bude vyšší zájem, dáváme přednost nižším ročníkům, žákům, kteří mají zaměstnané rodiče a dojíždějícím.   
 • Provoz ve školní družině je zajištěn ráno od 6,00 do 8,00 hod. a odpoledne od 11,40 do 16,30 hod.
 • Žáci se přijímají na základě řádně vyplněných přihlášek.
 • Na přihlášce musí být vyplněn způsob a čas odchodů. 
 • Pokud žák bude odcházet jinak, než je stanoveno v přihlášce, musí mít písemný souhlas rodičů (musí být označeno aktuální     datum a podpis).
 • Žáci nebudou uvolňováni ze školní družiny na základě telefonické domluvy ani prostřednictvím druhé osoby. 
 • Na přihlášce musí být uveden zdravotní stav dítěte.
 • Měsíční poplatek činí 100,- Kč, od 1. září 2024 bude poplatek zvýšen na 200 Kč. Poplatky vybírají vychovatelky dvakrát ročně (září, únor), pokud vedoucí vychovatelka nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úhrady. Možné jsou i měsíční platby (viz níže Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ZŠ s účinností od 1. 9. 2024).
 • Ve školní družině se dodržuje pitný režim. 
 • Třídu žáci opouští pouze se souhlasem vychovatelky. Za žáka, který samovolně opustil prostory školní družiny nebo se nedostavil do družiny, vychovatelka nezodpovídá. 
 • Televizi, rádio, magnetofon, DVD a pod. obsluhují pouze vychovatelky. 
 • Vychovatelky nezodpovídají za ztrátu nebo rozbití cenných věcí, které si děti donesou do družiny (mobil, tablet, drahé hračky a podobně). 
 • Žáci se řídí vnitřním řádem školy. Pokud žák porušuje pravidla, narušuje provoz družiny a svým chováním ohrožuje bezpečnost a zdraví ostatních dětí, může být ze školní družiny vyloučen. 
 • Když si rodiče nevyzvednou žáka do konce provozní doby, vychovatelka se nejprve telefonicky spojí s rodiči. Při neúspěchu se obrátí na Policii ČR. Pokud by se toto opakovalo, ředitelství školy to nahlásí odboru sociální péče.

Činnosti ve školní družině

Veškerá činnost ve školní družině je zaměřena na účelné využití volného času dětí v době mimo vyučování. Vše probíhá formou zájmových útvarů. 

Vychovatelky využívají prostory školní družiny, tělocvičnu, jednotlivé třídy, dvorek u školy, park, hřiště a pod.

Školní družina se účastní různých akcí ve škole i ve městě.  

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ZŠ s účinností od 1. 9. 2024

 

1. Tato směrnice určuje veškeré náležitosti týkající se stanovení a způsobu úhrady úplaty ve školní družině (dále ŠD) ZŠ v souladu se zněním § 123 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s prováděcím předpisem k tomuto zákonu, tj. § 11 a 14 vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a ve smyslu pozdějších dodatků.

2. Výše úplaty pro školní rok 2024/2025 je stanovena v souladu s výše uvedenými předpisy a činí 200,- Kč za jeden měsíc – za započatou docházku v příslušném kalendářním měsíci – na jednoho žáka zapsaného do ŠD ve školním roce 2024/2025.

3. Úplata za 1. pololetí je splatná do 30. září, pokud vedoucí vychovatelka nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úhrady. Možné jsou i měsíční platby.

4. Úplata bude prováděna buď:

a) bezhotovostně (bankovním převodem) na účet školy, variabilní symbol přidělí každému dítěti na dobu docházky do ŠD vedoucí vychovatelka ŠD

b) v hotovosti vedoucí vychovatelce, která vystaví příjmový doklad

Povinnost platit úplatu během školního roku končí písemným odhlášením dítěte ze ŠD. Za započatou docházku v příslušném kalendářním měsíci je třeba uhradit plnou částku bez ohledu na počet dnů, kdy dítě navštěvovalo ŠD.

5. Snížení nebo prominutí úplaty

a) Úplata se poměrně snižuje, pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz po dobu delší než 5 dnů.

b) O snížení nebo prominutí v individuálních případech rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka nebo jiné oprávněné osoby v souladu s vyhláškou č. 74/2005


Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. K žádosti bude přiloženo potvrzení příslušného orgánu o skutečnostech, které dokládají důvody podání žádosti pro snížení nebo prominutí úplaty.

Úplata může být snížena nebo prominuta:

 • rodině pobírající přídavek na dítě
 • dítěti v pěstounské péči
 • v dalších jednotlivých případech v souvislosti s platnou legislativou

6. Úplata je vymahatelná.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2024.


                                                                                             PhDr. Jana Myslivcová,

                                                                                              ředitelka ZŠ