Zobrazit navigaci

     Charakteristika školy

     Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234 je příspěvkovou organizací zřízenou městem Světlá nad Sázavou. Základní škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 2003. V současné době je škola umístěna ve dvou budovách, v Komenského a v Jelenově ulici.

     Kapacita školy je 400 žáků.

     Silné stránky školy vycházejí z dlouholetých tradic školy a velmi dobré spolupráce se zřizovatelem.

     Ve škole pracuje komunikativní, vícegenerační, plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Společné sborovny a operativní elektronický systém zajišťují rychlý přenos informací.

     Oddělení stupňů snižuje riziko šikany. Z různých šetření vyplývá, že ve třídách s malým počtem žáků je vytvořeno přátelské, antistresové prostředí.

     Učitelé využívají inovativní metody, pravidelně je zařazována projektová výuka.

     Každoročně je stanovována prioritní oblast činnosti.

     K inovacím přispívá i dlouholetá spolupráce s PPP a SPC.

     Ve škole pracuje školní speciální pedagog, logopedický asistent a využíváme přítomnosti školních psychologů. Tradičně se zaměřujeme na práci s žáky vyžadujícími různé stupně podpůrných opatření i na nadané žáky. Zřizujeme speciální třídu pro žáky se zdravotním postižením. Naši žáci jsou úspěšní u přijímacích řízení na střední školy.

     Základní škola byla zařazena do pokusného ověřování MŠMT individuální (domácí) vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ.

     ŠVP obsahuje bohatou nabídku volitelných předmětů. Ve škole kvalitně funguje školní družina pro první a školní klub pro druhý stupeň. Škola nabízí volnočasové aktivity, při škole pracuje folklorní soubor Škubánek. Na obou stupních pracuje žákovský školní parlament.

     Pravidelně pořádáme plavecký výcvik, lyžařský kurz, bruslení, turistický kurz a vodácký výcvik.

     Obě budovy prošly rozsáhlými vnitřními rekonstrukcemi, průběžně jsou vybavovány novým nábytkem, pomůckami a didaktickou technikou.

     Byl rekonstruován bývalý školnický byt v Jelenově ulici a vybudována moderní školní družina.

     V Komenského ulici byl rekonstruován nevyhovující školní pozemek a založena výuková zahrada s letní učebnou. Byly vybudovány kvalitní učebny ICT, fyziky a cizích jazyků.