přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2019 - 2020

- ve školním roce 2019-2020 bude přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou probíhat s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka

- ilustrační testy budou pro uchazeče zpřístupněny na webu http:/www.cermat.cz

- žáci mají možnost podat si dvě přihlášky na střední školy

- vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě, přihlášku lze okopírovat, jelikož na každou přihlášku píše uchazeč obě školy ve stejném pořadí (na obou však nutný originální podpis žáka a zákonného zástupce)

- uchazeč posílá přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení

- přihlášku na střední školy do oborů s talentovou zkouškou je nutno zaslat do 30. listopadu 2019

- přihlášku na ostatní střední školy je nutno doručit do 1. března 2020

- uvedené pořadí škol na přihlášce není závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku

- jednotné testy se uskuteční ve dvou řádných termínech, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu testů společném pro všechny obory vzdělání – viz tabulka:

- každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

- hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %

- uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky

- žáci obdrží dvě kopie přihlášky částečně vyplněné, údaje o středních školách doplní doma

- další informace o přijímacím řízení získáte zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- za pomoci výchovného poradce žák vzorově vyplní jeden formulář přihlášky

- základní školy již neposílají přihlášky hromadně, jejich doručení je na zákonných zástupcích

- kromě formulářů přihlášek obdrží každý žák zápisový lístek, který slouží k potvrzení přijetí na střední školu

- pokud žák bude přijat na více škol, pošle zápisový lístek na tu školu, kterou si vybere (zbylých škol se tímto zříká)

- zápisový lístek musí být odeslán do deseti dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí, zpět si ho může vyžádat pouze tehdy, je-li na druhou školu přijat na základě odvolání

- škola potvrzuje studijní průměry z 8. a 9. ročníku, případně žák může u přijímacího řízení předložit ověřená vysvědčení

Žáci 9. třídy mají možnost neomezeně navštěvovat střední školy v rámci Dne otevřených dveří, pouze mají povinnost nejpozději den předem odevzdat "Žádost o uvolnění na Den otevřených dveří". Tento formulář jim dodá třídní učitel nebo výchovný poradce nebo si je mohou stáhnout na stránkách své třídy.

Další informace na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz nebo kontaktujte našeho výchovného poradce.

zpět výchovný poradce