Minimální preventivní program 2015-2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234

Tel. 569452769

Zpracovala Mgr. Hana Kubínová

1. Specifika a charakteristika školy

Základní škola Světlá nad Sázavou je jednou ze dvou základních škol, které se v našem městě nachází. Jelikož je počet žáků naší školy méně než 300, řadí se mezi menší školy. Školní vzdělávací program naší školy nese název Základní škola pro život.

Škola je rozmístěna do dvou budov. První stupeň se nachází v ulici Jelenova, druhý stupeň v hlavní budově v Komenského ulici, kde sídlí také vedení školy. Toto rozdělení je velkým pozitivem především pro mladší žáky, protože se mohou vzdělávat v klidnějším prostředí.

Stravování je pro první stupeň zajištěno v MŠ Na Sídlišti a druhý stupeň dochází do školní jídelny základní školy v ulici Lánecká.

Školní družina je umístěna v budově prvního stupně v Jelenově ulici.

V budově prvního i druhého stupně se nachází menší tělocvičny a v areálu hlavní budovy je k dispozici hřiště s umělým povrchem. K budově prvního stupně náleží školní pozemek, na kterém bylo v uplynulém školním roce zřízeno dětské hřiště. Žáci zde mají děti možnost trávit přestávky nebo odpolední vyučování, odpoledne je hřiště využíváno družinou. K budově v ulici Komenského náleží pozemek se zahradou, která byla zrekonstruována, a žáci ji navštěvují v rámci pracovních činností.

Na obou stupních školy mohou žáci v odpoledních hodinách navštěvovat zájmové kroužky.

Na druhém stupni školy aktivně funguje školní parlament.

Kromě světelských dětí tvoří velkou část našich žáků děti dojíždějící z okolních vesnic. Každý rok jsou také doplněny šesté ročníky dětmi z venkovských škol.

Naše škola vychází vstříc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, proto také došlo v průběhu školního roku 2013-2014 ke změnám ve složení tříd. Od 1. února 2014 byla zřízena třída pro žáky se zdravotním postižením, v níž jsou zařazeni žáci dvou ročníků (v letošním roce 3. a 4. ročník). Funguje zde také asistent pedagoga.

Celkem bude v letošním školním roce zaměstnáno na naší škole osm asistentů pedagoga, z toho tři na druhém stupni. K 1. září 2015 máme individuálně integrováno 24 žáků se zdravotním postižením, z toho tři žáky s lehkým mentálním postižením, kteří jsou vzděláváni podle RVP – Přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením a jednoho žáka s dětským autismem. Skupinově integrováno je 8 žáků.

S vytvořením třídy pro děti se zdravotním postižením se v naší škole otvírá prostor pro práci s nadanými dětmi. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou systematicky pracujeme s talentovanými dětmi.

Našim cílem je umožnit všem dětem vzdělávání, které odpovídá jejich potřebám a možnostem.

2. Stav dětí ve vztahu k rizikovému chování (patologickým jevům)

V loňském školním roce jsme řešili několik problémů vandalství (nejčastěji zničené dveře), několik projevů šikany a nevhodného chování vůči spolužákům. Vše jsme řešili většinou individuálními pohovory s rodiči, někdy pomocí výchovné komise (ředitelka školy, výchovný poradce, třídní učitelé, zákonní zástupci). V některých případech bylo nutno přistoupit ke kázeňskému trestu (důtka ředitele školy). Nebyla udělena žádná snížená známka z chování. Proto se i v nadcházejícím školním roce zaměříme na prevenci, abychom co nejvíce takovýmto problémům zamezili.

Na jaře 2015 byl při Městském úřadu Světlá nad Sázavou zřízen Tým pro děti a mládež pro koordinaci preventivních aktivit, na jehož aktivitách se podílí také naše škola. Společně budeme v příštích letech organizovat aktivity v rámci primární prevence, které budou financovány Městským úřadem Světlá nad Sázavou.

I nadále se budeme zabývat vztahy ve všech třídách, jelikož víme, že někdy nejsou vztahy mezi spolužáky ideální. O všem budeme informovat rodiče písemně, telefonicky, prostřednictvím třídních schůzek, na webových stránkách nebo při osobním kontaktu. Budeme se také snažit zapojit rodiče co nejvíce do chodu školy, např. při organizování různých aktivit (masopust, školní ples, školní projekty, exkurze apod.).

Garant

Výchovný poradce Mgr. Hana Kubínová

Spolupráce se speciální pedagožkou Bc. Michaelou Pešoutovou, s ředitelkou školy PhDr. Janou Myslivcovou, se zástupkyní školy Mgr. Lenkou Včelovou, s asistenty pedagoga a s ostatními učiteli. Při vážnějších problémech se obracíme na paní ředitelku PPP Havlíčkův Brod Mgr. Evu Stloukalovou, která nám zajišťuje preventivní a intervenční programy.

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI

Ø Městská policie – besedy a přednášky (právní odpovědnost mladistvých, drogová prevence)

Ø Policie Havlíčkův Brod – besedy a přednášky, prevence kriminality dětí a mládeže;

Ø PPP Havlíčkův Brod - vzdělávání pedagogů, měsíční schůzky výchovných poradců; pedagogicko-psychologická vyšetření žáků s problémem

Ø SPC Havlíčkův Brod a Jihlava – pedagogicko-psychologická vyšetření žáků s problémem, konzultace s pedagogy, výchovným poradcem

Ø OSPOD – řešení záškoláctví, zanedbávání povinné rodinné péče;

Ø Dětští a odborní lékaři

Ø Úřad práce Havlíčkův Brod – volba povolání

Ø Hasičský záchranný sbor (besedy)

Ø Záchranná služba Ledeč nad Sázavou (besedy, školení)

Ø Krajský úřad Kraje Vysočina (školení, schůzky)

Cíl MPP

Žáci šestého a sedmého ročníku se zúčastní preventivního programu Čas proměn, který pořádá společnost MP Education, s.r.o. Cílovou skupinou programu jsou děvčata a chlapci ve věku 12-13-ti let. Program má pomoci učitelům v přípravě předpubertálních dětí na období dospívání.

Pro žáky druhého stupně (7. – 9. ročník) bude připravena beseda Prevence závislostí, kterou bude organizovat Věznice Světlá n/S nebo Spektrum Žďár nad Sázavou.

Pro žáky devátých ročníků opět zorganizujeme přednášku na téma pohlavní nemoci a AIDS.

Pro osmý ročník bude jako již každoročně uspořádána beseda s názvem Posilování právního vědomí nezletilých, která připraví OSPOD ve spolupráci s Městskou policií Světlá n/S.

Nově bude připravena beseda Policií ČR na téma bezpečnost a ochrana zdraví.

Žáci devátých ročníků si doplní informace z oblasti finanční gramotnosti na přednášce, kterou pořádá Občanská poradna Oblastní charity Havlíčkův Brod.

I v tomto školním roce budeme pokračovat ve spolupráci s místními subjekty a organizacemi, které se nám v minulých letech velice osvědčily (besedy s odbornými lékaři, s OSPODEM, se záchranáři, hasiči a Policií ČR).

Jelikož program naší školy nese název Základní škola pro život, je pro nás důležité, aby z našich žáků vyrostly osobnosti, které dokáží přiměřeně svému věku poukázat na určitý problém, prozkoumat ho, zeptat se na něj, chtějí se vzdělávat a spolupracovat. Žáci by měli umět co nejlépe využívat svůj volný čas, dobře vycházet s ostatními lidmi jak ve škole, tak i mimo ni.

Dále se také budeme zaměřovat na zkvalitnění vztahů učitel a žák, škola – rodiče prostřednictvím besed a dalších akcí.

Budeme vycházet z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT ČR č.j.: 21291/2010-28, které nahrazuje stávající Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51. Tento pokyn do prevence rizikového chování zahrnuje:

a)

Ø záškoláctví,

Ø šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,

Ø kriminalita, delikvence,

Ø užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,

Ø závislost na politickém a náboženském extremismu,

Ø netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

b)

Ø domácí násilí,

Ø týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,

Ø ohrožování mravní výchovy mládeže,

Ø poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Cíle jsou rozděleny na:

· krátkodobé

· dlouhodobé

Cíle pro školní rok 20015/2016:

a) krátkodobé

Ø seznámení žáků s týmem pracovníků školního poradenského pracoviště (ŠPP) – informace, kde je najdeme, emailovou adresu, konzultační hodiny apod.

Ø obnovení adresáře pro potřeby ŠMP

Ø zavedení pravidel tříd – třídní učitel

Ø nabídka vzdělávání v oblasti prevence pro pedagogický sbor

Ø preventivní a adaptační programy v některých ročnících

Ø průběžně informovat kolegy o nabídkách dalších preventivních akcí a dalšího vzdělávání pedagogů v dané oblasti

b) dlouhodobé

Ø pracovat na spolupráci rodičů a školy

Ø pravidelné (celoroční) hodnocení MPP žáky i učiteli

Ø mapování situace v jednotlivých třídách - klima tříd, možný výskyt rizikového chování (sociálně patologických jevů)

Ø dodržovat a postupně doplňovat plán činností, popř. ho obměnit dle situace

Ø spolupráce se školním parlamentem

Ø spolupráce s učiteli, žáky, rodiči

Ø další vzdělávání pedagogů a metodiků prevence