Minimální preventivní program

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234

Tel. 569452769

Zpracovala Mgr. Hana Kubínová

1. Specifika a charakteristika školy

Základní škola Světlá nad Sázavou je jednou ze dvou základních škol, které se v našem městě nachází. Počtem žáků okolo 300 se řadí mezi menší školy. Školní vzdělávací program naší školy nese název Základní škola pro život.

Škola je od 1. září 2013 rozmístěna do dvou budov (z původních tří). První stupeň se nachází v ulici Jelenova, druhý stupeň v hlavní budově v Komenského ulici, kde sídlí také vedení školy. Toto rozdělení je velkým pozitivem především pro mladší žáky, protože se mohou vzdělávat v klidnějším prostředí.

Stravování je pro první stupeň zajištěno v MŠ Na Sídlišti a druhý stupeň dochází do školní jídelny základní školy v ulici Lánecká.

V budově prvního i druhého stupně se nachází menší tělocvičny a v areálu hlavní budovy je k dispozici hřiště s umělým povrchem. K budově prvního stupně náleží školní pozemek, kde mají děti možnost trávit přestávky nebo odpolední vyučování, k hlavní budově v ulici Komenského náleží pozemek se zahradou, která byla zrekonstruována a žáci ji navštěvují v rámci pracovních činností.

Na obou stupních školy mohou žáci v odpoledních hodinách navštěvovat zájmové kroužky.

Na obou stupních naší školy aktivně funguje školní parlament.

Na škole je také zřízena schránka důvěry, do které se žáci svěřují s nejrůznějšími problémy.

Kromě světelských dětí tvoří velkou část našich žáků děti dojíždějící z okolních vesnic. Každý rok jsou také doplněny šesté ročníky dětmi z venkovských škol. Co se týče dětí cizinců, není na naší škole mnoho dětí jiných národností (dva chlapci vietnamské národnosti).

Ve škole funguje celkem osm asistentů pedagoga, z toho tři na druhém stupni. Naše škola vychází velmi vstříc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, k 1. září 2013 máme individuálně integrováno 19 žáků, z toho dva žáky s lehkým mentálním postižením, kteří jsou vzděláváni podle RVP – Přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením. Integrováni jsou v naší škole také dva žáci s tělesným postižením, jeden žák s Aspergrovým syndromem a jeden žák s autismem.

2. Stav dětí ve vztahu k rizikovému chování (patologickým jevům)

V loňském školním roce jsme řešili několik problémů vandalství, několik projevů šikany a nevhodného chování vůči spolužákům i kantorům. Vše jsme řešili většinou individuálními pohovory s rodiči, někdy pomocí výchovné komise (ředitelka školy, výchovný poradce, třídní učitelé, zákonní zástupci a jiní). V některých případech bylo nutno přistoupit ke kázeňskému trestu (důtka ředitele školy, snížená známka z chování).

I nadále se budeme zabývat vztahy ve všech třídách, jelikož víme, že někdy nejsou vztahy mezi spolužáky ideální. O všem budeme informovat rodiče písemně, telefonicky, prostřednictvím třídních schůzek, na webových stránkách nebo při osobním kontaktu. Budeme se také snažit zapojit rodiče co nejvíce do chodu školy, např. při organizování různých aktivit (masopust, školní ples, školní projekty, exkurze apod.).

Garant

Výchovný poradce Mgr. Hana Kubínová

      • Spolupráce se speciální pedagožkou Mgr. Markétou Práškovou, s ředitelkou školy PhDr. Janou Myslivcovou, se zástupkyní školy Mgr. Lenkou Včelovou, s asistenty pedagoga a s ostatními učiteli. Při vážnějších problémech se obracíme na paní ředitelku PPP Havlíčkův Brod Mgr. Evu Stloukalovou, která nám zajišťuje preventivní a intervenční programy.

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI

Ø Městská policie – besedy a přednášky (právní odpovědnost mladistvých, drogová prevence)

Ø Policie Havlíčkův Brod – besedy a přednášky, prevence kriminality dětí a mládeže;

Ø PPP Havlíčkův Brod - vzdělávání pedagogů, měsíční schůzky výchovných poradců; pedagogicko-psychologická vyšetrení žáků

Ø SPC – pedagogicko-psychologická vyšetření žáků s problémem, konzultace s pedagogy, výchovným poradcem

Ø Tyfloservis Jihlava - konzultace, besedy

Ø OSPOD – řešení záškoláctví, zanedbávání povinné rodinné péče;

Ø Dětští a odborní lékaři

Ø Úřad práce Havlíčkův Brod – volba povolání

Ø Hasičský záchranný sbor (besedy)

Ø Záchranná služba Ledeč nad Sázavou (besedy, školení)

Ø Krajský úřad Kraje Vysočina (školení, schůzky)

Cíl MPP

Letošní školní rok zahájíme přednáškami PaedDr. Zdeňka Martínka, speciálního pedagoga – etopeda, kterých se zúčastní celý učitelský sbor. První přednáška má název Problematika ADHD a ADD a druhá Integrovaný žák agresorem.

Pro žáky sedmého ročníku bude opět připravena beseda s odborníkem na drogovou prevenci.

Pro deváté ročníky každý rok organizujeme besedu s Mgr. Antonínem Křoustkem z jihlavského Bílého kruhu bezpečí na téma Nebojte se policie.

I v tomto školním roce budeme pokračovat ve spolupráci s místními subjekty a organizacemi, které se nám v minulých letech velice osvědčily (besedy s odbornými lékaři, s OSPODEM, se záchranáři, hasiči a Policií ČR).

Jelikož program naší školy nese název Základní škola pro život, je pro nás důležité, aby z našich žáků vyrostly osobnosti, které dokáží přiměřeně svému věku poukázat na určitý problém, prozkoumat ho, zeptat se na něj, chtějí se vzdělávat a spolupracovat. Žáci by měli umět co nejlépe využívat svůj volný čas, dobře vycházet s ostatními lidmi jak ve škole, tak i mimo ni.

Dále se také budeme zaměřovat na zkvalitnění vztahů učitel a žák, škola – rodiče prostřednictvím besed a dalších akcí.

Budeme vycházet z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT ČR č.j.: 21291/2010-28, které nahrazuje stávající Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51. Tento pokyn do prevence rizikového chování zahrnuje:

a)

Ø záškoláctví,

Ø šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,

Ø kriminalita, delikvence,

Ø užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,

Ø závislost na politickém a náboženském extremismu,

Ø netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

b)

Ø domácí násilí,

Ø týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,

Ø ohrožování mravní výchovy mládeže,

Ø poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Cíle jsou rozděleny na:

· krátkodobé

· dlouhodobé

Cíle pro školní rok 20013/2014:

a) krátkodobé

Ø seznámení žáků s týmem pracovníků školního poradenského pracoviště (ŠPP) – informace, kde je najdeme, e-mailovou adresu, konzultační hodiny apod.

Ø obnovení konzultačních hodin všech pracovníků ŠPP

Ø obnovení adresáře pro potřeby ŠMP

Ø zavedení pravidel tříd – třídní učitel

Ø nabídka vzdělávání v oblasti prevence pro pedagogický sbor

Ø preventivní a adaptační programy v některých ročnících

Ø průběžně informovat kolegy o nabídkách dalších preventivních akcí a dalšího vzdělávání pedagogů v dané oblasti

b) dlouhodobé

Ø pracovat na spolupráci rodičů a školy

Ø pravidelné (celoroční) hodnocení MPP žáky i učiteli

Ø mapování situace v jednotlivých třídách - klima tříd, možný výskyt rizikového chování (sociálně patologických jevů)

Ø dodržovat a postupně doplňovat plán činností, popř. ho obměnit dle situace

Ø spolupráce se školním parlamentem

Ø spolupráce s učiteli, žáky, rodiči

Ø další vzdělávání pedagogů a metodiků prevence

Ø realizace projektu prevence rizikového chování (EU-Dap Unplugged)

zpět výchovný poradce