Speciální pedagog

Mgr. Lenka Kuklíková

V případě jakýchkoliv dotazů, problémů mě můžete kontaktovat přes e-třídnici, emailem: Lenka.Kuklikova@zskomenskehosns.cz ,

osobně v ranních hodinách v ZŠ Jelenova, nebo na tel. 569 452 485.


Náplň práce školního speciálního pedagoga:

· Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

· Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.

· Vědomé a cílené vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení.

· Diagnostika a péče o nadané děti.

· Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, hledání možností nápravy)

· Individuální práce se žáky s osobními problémy (výukovými, výchovnými, sociálními).

· Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků.

· Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.

· Metodická pomoc třídním učitelům.

Náplň práce logopedického asistenta:

· Logopedická péče u žáků s narušenou komunikační schopností.

· Přímá logopedická intervence u žáků se zjištěnou prostou vadou výslovnosti.

· Nápravné postupy a cvičení.

· Podpora přirozeného rozvoje řeči a rozvoje slovní zásoby.

· Prevence vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských obtíží.