rodičům prvňáčků

Vážení rodiče,

vzdělávací program naší školy nese název Základní škola pro život. Naším cílem je vychovat z dětí osoby, pro které bude přirozené chtít se učit – vzdělávat se, umět řešit nejrůznější problémy, s přehledem komunikovat a spolupracovat, jednat jako řádní a aktivní občané a mít návyky k jakékoliv práci.

Věřím, že Vás naše škola zaujme a Vaše děti v ní budou spokojené.

Jana Myslivcová, ředitelka školy

  • Organizace 1. tříd

Pro školní rok 2021/2022 budou otevřeny 2 první třídy.

Veškeré pomůcky pro 1. třídu jsou hrazeny z našich prostředků, rodiče pořizují pouze aktovku a prázdný penál.

Školní družina funguje od 6 do 16:30 hodin.

Žáci se už v 1. třídě seznamují metodou her se základy anglického jazyka.

První stupeň obědvá v MŠ Na Sídlišti, jídelnu využívají pouze naši žáci. Na oběd děti odcházejí i se vracejí výhradně pod dohledem pedagogických pracovníků.

  • Neanonymní prostředí

Výhodné rozdělení dětí do dvou budov - na každého je vidět a každý vidí na všechny, což současně s rozsáhlými možnostmi aktivního trávení volného času účinně zabraňuje sociálně - patologickým jevům (šikana, rozličné druhy závislostí). Školu vyhledávají rodiče, kteří mají špatnou zkušenost s neosobním prostředím a špatnými vztahy na velkých školách. Tradičně dobrá je spolupráce s pedagogicko-psychologickými pracovišti.

  • Individuální přístup

Při menším počtu dětí ve třídě lze uplatňovat skutečně individuální přístup. Výsledkem je na jednu stranu kvalitní péče o žáky se specifickými poruchami učení a zároveň možnost neochuzovat ostatní. Ve škole je věnována velká pozornost žákům přicházejícím z jiných, například malotřídních škol.

V případě zájmu jsme schopni Vám zajistit i spolupráci při individuálním (domácím) vzdělávání.

  • Výsledky

Výsledky žáků 5., 7. a 9. ročníku v celostátních srovnávacích testech jsou dlouhodobě nadprůměrné. Naši žáci jsou úspěšnými řešiteli vědomostních soutěží a olympiád (okresní, krajské i celostátní soutěže).

V roce 2020 provedla ve škole periodickou kontrolu Česká školní inspekce. Z Inspekční zprávy vyplývá, že podmínky, průběh i výsledky vzdělávání jsou na vysoké úrovni.

  • Pedagogický sbor

Velkou výhodou je zkušený a stabilní pedagogický sbor. Naši učitelé jsou kvalifikovaní, pro každý předmět je aprobovaný vedoucí učitel předmětu. Všichni vyučující mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Ve větších třídách s dětmi pracují asistentky pedagoga, ve družině a školním klubu dvě kvalifikované vychovatelky.

Přímo ve škole bude i nadále zdarma pracovat logopedka a speciální pedagožka.

  • Komunikace

Velkou pozornost věnujeme komunikaci žák - škola - rodiče. Pro zjednodušení komunikace a pružnější informovanost rodičů využíváme elektronickou žákovskou knížku a třídní kniha. Rodičům umožňuje přístup k informacím na počítači nebo telefonu.

V případě zájmu o další informace neváhejte zatelefonovat, napsat e-mail či dopis, nebo nejlépe si s námi sjednejte osobní návštěvu.