projekty

Publicita šablony III..pdf

Výzva č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Název projektu: "Maják - síť kolegiální podpory"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000517

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Šablony pro ZŠ Světlá nad Sázavou

(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001966)

logolink_MSMT_VVV.jpg

Tento projekt je vyhlášen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, finanční částka přidělená naší škole činí 771.245 Kč.

Od 1. 10. 2016 jsme se zapojili do této výzvy, díky níž bychom chtěli v naší škole podpořit čtenářskou gramotnost (prostřednictvím čtenářských dílen na 1. stupni) a matematickou gramotnost (prostřednictvím klubů zábavné logiky a deskových her na 1. stupni). Věnovat se budeme také doučování dětí ohrožených školním neúspěchem. Dále budou mít žáci ve školním roce 2017/2018 možnost využít služeb speciálního pedagoga. Poslední složku tvoří školení pedagogického sboru.

Dotkněte se inovací (CZ.1.07/1.3.00/51.0024)

Zapojili jsme se do tohoto projektu, jehož cílem je zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce. Praktickým výsledkem bude po dokončení výběrového řízení nákup 20 kusů tabletů, jež budou aktivně využívány ve výuce jednotlivých předmětů. Samozřejmou součástí projektu je pochopitelně dostatečné proškolení učitelského sboru.

Shrnutí výzvy

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do výzvy MŠMT EU peníze školám.

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • čtenářská a informační gramotnost

  • cizí jazyky

  • využívání ICT

  • matematika

  • přírodní vědy

  • finanční gramotnost

  • inkluzivní vzdělávání

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávánížáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠa podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Veškeré digitální materiály vyrobené naší školou v rámci tohoto projektu si můžete stáhnout na následující stránce: DUM

Zbylé materiály vyrobené v rámci šablony V/2 najdete na následující stránce: INOVACE

Telefon: 569 452 769 - email zskomenskeho@hbnet.cz

odkazy:

http://www.eupenizeskolam.cz/

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnim-skolam