Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2019 - 2020
 

- ve školním roce 2019-2020 bude přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou probíhat s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka

- ilustrační testy budou pro uchazeče zpřístupněny na webu http:/www.cermat.cz 

- žáci mají možnost podat si dvě přihlášky na střední školy

- vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě, přihlášku lze okopírovat, jelikož na každou přihlášku píše uchazeč obě školy ve stejném pořadí (na obou však nutný originální podpis žáka a zákonného zástupce) 

- uchazeč posílá přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení

- přihlášku na střední školy do oborů s talentovou zkouškou je nutno zaslat do 30. listopadu 2019
 
- přihlášku na ostatní střední školy je nutno doručit do 1. března 2020
 
- uvedené pořadí škol na přihlášce není závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku

- jednotné testy se uskuteční ve dvou řádných termínech, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu testů společném pro všechny obory vzdělání – viz tabulka:
Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:
První řádný termín - čtyřleté obory14. dubna 2020
První řádný termín - šestileté a osmileté obory16. dubna 2020
Druhý řádný termín - čtyřleté obory15. dubna 2020
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory17. dubna 2020
První náhradní termín13. května 2020
Druhý náhradní termín14. května 2020

- každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

- hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %

- uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu českého jazyka a literatury a písemného testu matematiky

- žáci obdrží dvě kopie přihlášky částečně vyplněné, údaje o středních školách doplní doma

- další informace o přijímacím řízení získáte zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 
- za pomoci výchovného poradce žák vzorově vyplní jeden formulář přihlášky

- základní školy již neposílají přihlášky hromadně, jejich doručení je na zákonných zástupcích

- kromě formulářů přihlášek obdrží každý žák zápisový lístek, který slouží k potvrzení přijetí na střední školu
 
- pokud žák bude přijat na více škol, pošle zápisový lístek na tu školu, kterou si vybere (zbylých škol se tímto zříká)
  
- zápisový lístek musí být odeslán do deseti dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí, zpět si ho může vyžádat pouze tehdy, je-li na druhou školu přijat na základě odvolání
  
- škola potvrzuje studijní průměry z 8. a 9. ročníku, případně žák může u přijímacího řízení předložit ověřená vysvědčení
 

Žáci 9. třídy mají možnost neomezeně navštěvovat střední školy v rámci Dne otevřených dveří, pouze mají povinnost nejpozději den předem odevzdat "Žádost o uvolnění na Den otevřených dveří". Tento formulář jim dodá třídní učitel nebo výchovný poradce nebo si je mohou stáhnout na stránkách své třídy. 

 

 
Další informace na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz nebo kontaktujte našeho výchovného poradce.
 
 
 
Ĉ
Hanka Kubínová,
24. 1. 2020 10:46
Ĉ
Hanka Kubínová,
24. 1. 2020 10:38
Comments