Výchovná poradkyně Základní škola pro život Světlá nad Sázavou, Komenského 234
Mgr. Hana Kubínová
 
Kontakty:
telefon: 569 452 769
 
Konzultační hodiny:
Úterý: 8.00 - 9.00
Čtvrtek: 14.00 - 14.30
(po telefonické domluvě lze i v jiném termínu)
 
 
Úloha výchovného poradce:
 

- poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek

- poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)

-  drogová prevence
péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie)
- práce s mimořádně nadanými žáky
- zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacím centrem a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě)
- poradenství v obtížných životních situacích žáků

 
 
Důležitá poradenská pracoviště:
 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Havlíčkův Brod

Provozuje diagnostickou a terapeutickou činnost pro děti a mládež, poradenství pro děti a rodiče a logopedii.
 
Adresa: Nad Tratí 335, Havlíčkův Brod, 580 01

Telefon:  569 422 171 nebo 569 425 954
W
eb: ppphb.hbnet.cz

Email: ppp@hbnet.cz

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) Havlíčkův Brod

Speciálně pedagogické centrum Havlíčkův Brod je školské poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním.

 

Adresa:Svatovojtěšská 58, Havlíčkův Brod, 580 01 (2.patro)

Telefon/fax: 569428925734696157

E-mail: spc.hb@email.cz
 

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.
 

Adresa: Demlova 28, Jihlava, 586 01

Web: http://www.msdemlova.cz

E-mail: spc.jihlava@centrum.cz

 
Je vhodné konzultovat návštěvu PPP i SPC s třídním učitelem, případně výchovným poradcem.