rodičům prvňáčků

Vážení rodiče,

vzdělávací program naší školy nese název Základní škola pro život. Naším cílem je vychovat z dětí osoby, pro které bude přirozené chtít se učit – vzdělávat se, umět řešit nejrůznější problémy, s přehledem komunikovat a spolupracovat, jednat jako řádní a aktivní občané a mít návyky k jakékoliv práci.

Věřím, že Vás naše škola zaujme a Vaše děti v ní budou spokojené.

Jana Myslivcová, ředitelka školy

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
  ·         Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021  proběhne v Jelenově ulici v těchto termínech:

ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 14 do 17 hod. a v pátek 3. 4. 2020 od 12 do 15 hod.

 

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

U zápisu bude pořízena fotografie budoucího prvňáčka. 

Obsah formální části zápisu:

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. zákonní zástupci vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad povinné školní docházky. Všechny potřebné formuláře s Vámi vyplníme při zápise, můžete si je také stáhnout z našich webových stránek a předem vyplněné přinést s sebou k zápisu.

 

Obsah motivační části zápisu:

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

V rámci neformálních aktivit (rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Při zápisu nebude dítě podrobováno diagnostickému testování, neboť to je plně v kompetenci školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.


 ·         Organizace 1. tříd

Pro školní rok 2020/2021 budou otevřeny maximálně 2 první třídy. 

Veškeré pomůcky pro 1. třídu jsou hrazeny z našich prostředků, rodiče pořizují pouze aktovku a prázdný penál.

Školní družina funguje od 6 do 17 hodin.

Žáci se už v 1. třídě seznamují metodou her se základy anglického jazyka.

První stupeň obědvá v MŠ Na Sídlišti, jídelnu využívají pouze naši žáci. Na oběd děti odcházejí i se vracejí výhradně pod dohledem pedagogických pracovníků.


  • Neanonymní prostředí

Výhodné rozdělení dětí do dvou budov - na každého je vidět a každý vidí na všechny, což současně s rozsáhlými možnostmi aktivního trávení volného času účinně zabraňuje sociálně - patologickým jevům (šikana, rozličné druhy závislostí). Školu vyhledávají rodiče, kteří mají špatnou zkušenost s neosobním prostředím a špatnými vztahy na velkých školách. Tradičně dobrá je spolupráce s pedagogicko-psychologickými pracovišti.

·       Individuální přístup

Při menším počtu dětí ve třídě lze uplatňovat skutečně individuální přístup. Výsledkem je na jednu stranu kvalitní péče o žáky se specifickými poruchami učení a zároveň možnost neochuzovat ostatní. Ve škole je věnována velká pozornost žákům přicházejícím z jiných, například malotřídních škol. 

V případě zájmu jsme schopni Vám zajistit i spolupráci při individuálním (domácím) vzdělávání.

·       Výsledky

Výsledky žáků 5., 7. a 9. ročníku v celostátních srovnávacích testech jsou dlouhodobě nadprůměrné. Naši žáci jsou úspěšnými řešiteli vědomostních soutěží a olympiád (okresní, krajské i celostátní soutěže). 

V roce 2020 provedla ve škole periodickou kontrolu Česká školní inspekce. Z Inspekční zprávy vyplývá, že podmínky, průběh i výsledky vzdělávání jsou na vysoké úrovni.

·       Pedagogický sbor

Velkou výhodou je zkušený a stabilní pedagogický sbor. Naši učitelé jsou kvalifikovaní, pro každý předmět je aprobovaný vedoucí učitel předmětu. Všichni vyučující mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Ve větších třídách s dětmi pracují asistentky pedagoga, ve družině a školním klubu dvě kvalifikované vychovatelky.

Přímo ve škole bude i nadále zdarma pracovat logopedka a speciální pedagožka.

·       Komunikace

Velkou pozornost věnujeme komunikaci žák - škola - rodiče. Pro zjednodušení komunikace a pružnější informovanost rodičů byla v letošním školním roce zavedena elektronická žákovská knížka a třídní kniha. Rodičům umožňuje přístup k informacím na počítači nebo telefonu.

V případě zájmu o další informace neváhejte zatelefonovat, napsat e-mail či dopis, nebo nejlépe si s námi sjednejte osobní návštěvu.

ĉ
Iveta Mindlová,
16. 1. 2015 2:02
Comments