úvod‎ > ‎

Péče o děti rodičů vybraných profesí

Poskytování péče určenými školami od 27. 2. 2021

podle usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021

 

Krizová opatření se týkají zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

-        bezpečnostních sborů,

-        obecní policie,

-        poskytovatelů zdravotních služeb

-        orgánů ochrany veřejného zdraví,

-        zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/200 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-        sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-        sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

-        zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-        České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

-        Finanční správy České republiky,

-        příslušníky ozbrojených sil,

-        zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

-        pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

-        zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

-        zaměstnanci zařízení školního stravování,

-        zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

-        zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

V souladu s výše uvedeným usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření určil hejtman Kraje Vysočina školy a školská zařízení, která budou zajišťovat péči o děti ve věku od 2 do 10 let. Smyslem opatření je zabezpečit nezbytnou péči o děti zaměstnanců klíčových složek IZS a dalších vládou určených profesí. Školy budou zajišťovat péči zpravidla od pondělí do pátku v době dle dohody mezi rodiči a vedením školy. Maximální počet dětí ve skupinách je 30. 

Určené školy budou zejména vykonávat péči spočívající v/ve:

-        vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola),

-        dozoru a dohledu zletilou osobou,

-        stravování (zpravidla ve školní jídelně při dodržení protiepidemických opatření),

-        vedení základní evidence docházky dětí.

Dítě může být do zařízení umístěno na základě přihlášky.  Základem je vyplnění přihlášky, její potvrzení zaměstnavatelem kvůli ověření příslušnosti do krizových profesí, a její doručení určené škole buď prostřednictvím zaměstnavatele nebo osobně zákonným zástupcem dítěte (v obou případech lze poslat i scan přihlášky elektronickou poštou). Určená škola následně kontaktuje rodiče a společně dohodnou podrobnosti nástupu dítěte. Z technických důvodů bude péče poskytována zpravidla až den následující po obdržení přihlášky. Vzhledem ke snížení věkové hranice dětí ze 3 na 2 roky doporučujeme, aby zákonní zástupci přednostně pro děti předškolního věku využívali poskytnutí nezbytné péče v určených školách, které vykonávají činnost mateřské školy (samostatná MŠ nebo spojený subjekt ZŠ a MŠ).

Kontaktní osoby: Hana Koudelová, 564 602 949, 734 690 047, email: koudelova.h@kr-vysocina.cz

  Olga Johanidesová, 564 602 955, email: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

    

V Jihlavě dne 27. 2. 2021Comments