Prázdniny

Všem přejeme hezké prázdniny a na shledanou v září.

Úřední dny ve škole o letních prázdninách - vždy v úterý od 9 do 11 hodin.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Příměstské tábory - pokyny

Příměstské tábory se pomalu blíží. Po rozkliknutí následujícího odkazu (https://sites.google.com/a/zskomenskehosns.cz/uvod/dokumenty-1?pli=1) najdete na webové stránce přiloženou přílohu s názvem Příměstský tábor - pokyny. Zde najdete vše podstatné, co potřebujete v tuto chvíli vědět.  

Příměstské tábory

Na 2. turnusu příměstských táborů v termínu 20.-24.7. zbývají poslední volná místa. Pokud máte ještě zájem o přihlášení své ratolesti, můžete tak učinit prostřednictvím etřídnice.

Přihláška na příměstské tábory

Po rozkliknutí následujícího odkazu (http://www.zskomenskehosns.cz/dokumenty-1) si otevřete přílohu Přihláška na příměstský tábor.

Stravování pro 1. stupeň ZŠ

Stravování pro 1. stupeň od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

  • Zájemci o balíčky se musí přijít přihlásit osobně (děti i zaměstnanci), a to ve čtvrtek a pátek 21. a 22. 5. v době od 8:00 do 11:00 hodin do kanceláře ŠJ Lánecká. Vstup po zazvonění u rampy kuchyně. 
  • Možno dohodnout jiný čas na telefonu 723 443 698 (vedoucí ŠJ Martina Hartová, mail: hartova@zslanecka.cz).
  • Bude nutné uvést číslo účtu pro případné vrácení peněz za odhlášené balíčky.
  • Balíčky je nutno zaplatit hotově - dítě 7-10 let  (27 x 23 Kč)   621 Kč, dospělí (27x 29 Kč)  783 Kč.
  • Odhlásit balíček je možné den předem do 12:00. Neodhlášený balíček bude k vyzvednutí ve škole, nikoliv v jídelně!
  • Od 23. 6. balíčky již neodhlašujeme z důvodu vyúčtování a vracení přeplatků.
  • V této době školní jídelna nezajišťuje pitný režim, součástí balíčků není nápoj.
Přihláška pro dočasného strávníka ke stažení zde.

Ukončení poskytování péče o děti

Ukončení poskytování péče o děti

Dle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, je nařízení vlády k zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí v určených školách vázáno na vyhlášení nouzového stavu.

S ukončením nouzového stavu, tedy k datu 17. 5. 2020, skončí určení škol a školských zařízení k poskytování výše uvedené péče.Informace zákonným zástupcům

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, a to prostřednictvím e-třídnice:

žáci 9. ročníku: do 7. 5. 2020 (ředitelce školy)

žáci 1. stupně: do 18. 5. 2020 (třídním učitelům)

 

 a)       Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

-       Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

-       Dodržení odstupů 2 metry 

-       Z důvodu minimalizování velké shromažďování osob před školou budou žáci přicházet do školy maximálně 15 minut před zahájením vyučování.

 

b)        Vstup do budovy školy a do třídy

-       Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. (Po skončení vyučování žáci 9. ročníku odcházejí sami, rodiče žáků 1. stupně si mohou vyzvedávat své děti před školou, použijí zvonek).

-       Ihned po vstupu do školy žáci použijí dezinfekční přípravek na ruce.

-       Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

-       V šatně se žák přezuje a urychleně odchází do třídy (stále dodržujeme vzdálenost nejméně 1,5 m.), žáci jsou vždy pod dozorem pracovníků školy

 

c)         Ve třídě

-       Po příchodu do třídy musí každý opět použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

-       Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

-       Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. 

-       V případě příznivého počasí budou žáci trávit velkou přestávku venku, skupiny opět odděleně.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení čisté i použité roušky.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.


ŽÁCI 1. STUPNĚ

Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy od 25. 5. 2020

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Podle počtu přihlášených žáků a v souvislosti s hygienickými možnostmi školy budou vytvořeny skupiny ze žáků jedné třídy, popř. jednoho ročníku.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Zákonní zástupci jsou povinni nejpozději v den nástupu předložit vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků vir. inf. (zde)

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Rozvrh hodin uveřejní třídní učitelé v e-třídnici nejpozději 18. 5. 2020

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na:

a)   a) dopolední část: vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.

Vyučování bude probíhat v rozsahu 4 vyučovacích hodin, součástí rozvrhu je i informace o začátku a konci vyučování.

b) b) odpolední část: zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

V odpolední části bude škola poskytovat péči o žáky nejdéle do 16.00 hod.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení zde.


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

 

Zápis k základnímu vzdělávání se ve čtvrtek 2. 4. 2020 a v pátek 3. 4. 2020 za přítomností dítěte a zákonných zástupců nebude konat!

Dle opatření ministra školství ze dne 18. 3. 2020 dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy.

Rodiče pouze vyplní formuláře, které si vyzvednou v sekretariátu školy v úředních hodinách, tj. pondělí, středa od 8.30 do 11.00 hod., nebo si je mohou vytisknout sami (viz přílohy níže) a doručí je na adresu školy                               

v období od 1. dubna do17. dubna 2020

Rodiče předají škole k zápisu následující doklady:

1.      Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář zde) nebo Žádost o odklad školní docházky (formulář zde)

2.      Vyplněný Zápisní list (formulář zde)

3.      Vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář zde)

 

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí.

O výsledku budete neodkladně informováni e-mailem.

 

Doklady mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

·        V obálce osobně do speciálně zřízené schránky školy na budově ZŠ Komenského

·        Poštou na adresu ZŠ Komenského 234, 582 91 Světlá nad Sázavou

·        E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu zskomenskeho@hbnet.cz

·        Datovou schránkou: m3smsuh

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy telefonicky na čísle 724 152 642 v pracovní dny v době od 9 do 11 hodin.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY

 

1.      přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ

2.      dítě, jehož sourozenec je již žákem ZŠ

3.      dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu jiné ZŠ, která je zřizovaná městem Světlá nad Sázavou

4.      dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sázavou

5.      V případě omezeného počtu volných míst se v rámci jednotlivých kritérií 2, 3 a 4 rozhoduje o doplnění žáků prvního ročníku losem. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis.

 

Ve školním roce 2020/21 budou otevřeny maximálně 2 první třídy s maximálním počtem 22 žáků v jedné třídě. Na nové žáky se moc těšíme. Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.                         Více na www. zskomenskehosns.czZajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let - přijetí krizových opatření v období nouzového stavu

V souladu s rozhodnutím hejtmana Kraje Vysočina o určení škol a školských zařízení k vykonávání nezbytné péče o děti za nouzového stavu na základě usnesení vlády České republiky č. 89/2020 ze dne 15. 3. 2020

zabezpečuje

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234

nezbytnou péči pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, lékáren, příslušníci ozbrojených sil a vězeňské služby anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy. V souladu s usnesením vlády č. 276 o přijetí krizového opatření ze dne 23. 3. 2020 se nezbytná péče vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů, zařazení do krajských úřadů k výkonu sociálních práce a poskytovatelů sociálních služeb.

kontakt: PhDr. Jana Myslivcová,  zskomenskeho@hbnet.cz, 724 152 642

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

Předpokládaná délka zajištění péče o děti: na dobu, na kterou byl vyhlášen nouzový stav.

Přihláška, kterou si zákonní zástupci stáhnou (zde), nechají potvrdit zaměstnavatelem a doručí ji určené škole bez osobní přítomnosti - v elektronické podobě na výše uvedený e-mail ředitele školy, případně zašlou poštou nebo přihlášku vhodí do poštovní schránky školy.

Přihlášku je možno vyzvednout i v sekretariátu školy vždy v pondělí a ve středu d 8.30 do 11.00 hod.Mimořádná opatření k uzavření škol

Vážení rodiče, 

vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 Vás informujeme, že

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB ZŮSTANOU PO SKONČENÍ JARNÍCH PRÁZDNIN, TJ. OD 16. 3. 2020 UZAVŘENÉ.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař.

Formulář si můžete stáhnout z našich webových stránek (Tiskopis žádosti na ošetřovné) nebo jej obdržíte osobně v sekretariátě školy, kde Vám bude potvrzen.Úřední hodiny pro vydávání potvrzení:

Pátek 13. 3. od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Od pondělí 16. 3. každý všední den od 8.30 do 10.30 hod.
Během pondělí 16. 3. Vám jednotliví učitelé zašlou prostřednictvím E-třídnice pokyny k domácí přípravě žáků po dobu karantény. Informace budou dále na webových stránkách jednotlivých tříd.Odkaz na příslušný dokument Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zde nebo na našich webových stránkách.

Úspěch našich florbalistek

4.3. se naše děvčata z 8. a 9. třídy zúčastnila kvalifikace na republikové finále ve florbale konané v Brně, kam se postupně probojovala po vítězstvích z okrskového, okresního a krajského kola. 
Změřila zde síly s vítězkami Pardubického a Jihomoravského kraje. Utkání byla velmi vyrovnaná a po remíze 1:1 a těsné prohře 0:1 obsadila krásné 3. místo. Gratulujeme. 

Hodnotný dar pro školu

Bývalý žák naší školy Milan Hart se jako poděkování za nabyté vzdělání rozhodl obdarovat naši školu finančním darem v hodnotě 100.000 Kč. Za tuto sumu jsme zakoupili sadu sportovních dresů a moderní výukový 3PANEL. Tímto bychom chtěli poděkovat štědrému dárci, který si naši školu nosí v srdci i po mnoha letech od ukončení základní školní docházky.
Úspěch v soutěži Lego Robot

20.2. se dva žáci osmého ročníku (Ondřej Papež a Tomáš Kukeně) zúčastnili soutěže Lego Robot pořádané Krajem Vysočina ve spolupráci se společností Bosch Diesel Jihlava. Se svým robotem výborně obstáli mezi silnou konkurencí a odvezli si krásné ceny za 4. místo.
Gratulujeme.

Olympiáda v anglickém jazyce

V okresním kole olympiády v anglickém jazyce 18. 2. 2020 jsme si v angličtině změřili síly s nejlepšími žáky z více než dvaceti škol.

V kategorii 6. a 7. tříd obsadil Štěpán Matějka úžasné 2. místo. V kategorii 8. a 9. tříd skončil Matěj Vavrda pátý, na vítěze ztratil pouhé 3 body z možných šedesáti. Oba dva získali například z poslechu plný počet bodů. Oběma blahopřejeme.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý 19.11. v 15:30 v jednotlivých třídách.


Logická olympiáda

Připomínám, že registrace do logické olympiády končí 30.9.2019. Ti, co se účastní již poněkolikáté, podrobnosti znají. Vy, kteří byste chtěli tuto soutěž zkusit poprvé, se musíte registrovat přes vlastní mail nebo mail rodičů. Více informací zde nebo přijďte za mnou.
Iveta Mindlová

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

 v letošním školním roce jsme přistoupili k zavedení elektronické žákovské knížky (EŽK). Od nového školního roku zmizí běžná papírová ŽK. Žáci na začátku školního roku dostanou jako vždy školní diář, jehož součástí bude omluvný list. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, je možné známky vytisknout. Na režimu se individuálně domluvíte s třídními učiteli.

Na třídních schůzkách dne 10. 9. v 15. 30 Vám třídní učitelé rozdají přístupové údaje k EŽK, do které se přihlásíte na adrese http://www.zskomenskehosns.cz/, v menu vlevo záložka etřídnice  a dále budete postupovat podle návodu, který je u této informace přiložen.

Systém byl certifikován a vyhovuje zákonu o ochraně dat.

Věříme, že Vám způsob přístupu k informacím na počítači nebo telefonu bude vyhovovat.

                                                                                   PhDr. Jana Myslivcová, ředitelka ZŠTuristický kurz

Turistický kurz v Krkonoších
5.9. - 9.9.2019
Sraz: 5.9. v 8:45 na vlakovém nádraží ve Světlé n. S.
Odjezd: 9:09 z vlakového nádraží
Návrat: 9.9. ve 14:46 na vlakové nádražíŠkolní rok 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny připadají na 9. 3. - 15. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.Prázdniny

Všem přejeme hezké prázdniny a na shledanou v září.

Úřední dny ve škole o letních prázdninách
Vždy v úterý od 9:00 do 11:00 hodin.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


 
 


Od července 2019 se naše škola zapojila do projektu Šablony II. pro ZŠ Světlá.

Od června 2019 se naše škola zapojila do projektu Příměstské tábory pro ZŠ Světlá.

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do projektu O2 Chytrá škola.

Více informací zde.

Od začátku roku se naše škola zapojila do projektu Maják - síť kolegiální podpory"
Více informací zdeOd října 2016 je naše škola zapojena do projektu Šablony pro ZŠ Světlá nad Sázavou
Více informací zde


Naše škola je zapojena do výzvy 56 

 
Více informací zde.

Naše škola je zapojena do projektu Dotkněte se inovací.

logo 

loga

Více informací v odkazu Projekty

                Naše škola je zapojená do výzvy EU peníze školám.
   
 
   Investice do rozvoje vzdělávání